ИЗВРШЕН ОДБОР

Печати

Извршно тело на Претседателството на ССМ е Извршниот одбор.

Извршниот одбор го сочинуваат: претседателот на ССМ, секретарот на Советот на ССМ, потпретседателите на Советот на ССМ.

Извршниот одбор ги подготвува седниците на Претседателството и ги спроведува неговите одлуки.

Извршниот одбор работи на седници. Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на ССМ.

За својата работа го информира Претседателството.

 

Состав на Извршниот одбор: