Совет на ССМ

Печати

Членови на Советот на ССМ


I. Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ)

 1. Димитар Михајловски
 2. Цвета Димовска
 3. Еџбедин Чеменика
 4. Лазе Ѓорѓиевски
 5. Дарко Димовски
 6. Бранко Мицов

II. Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)

 1. Станко Димитриевски
 2. Илија Хаџи-Николов
 3. Димче Блажевски
 4. Душко Цветковски
 5. Филип  Димчевски

III. Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

 1. Неџмија Ќоку
 2. Михајло Поповски
 3. Ѓорѓи Багевски
 4. Татјана Спасовска Глишиќ
 5. Лидија Јовановска

IV.   Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ - УПОЗ

 1. Панче Димов
 2. Горанчо Чолаков
 3. Слободан Николовски
 4. Илија Јовановски
 5. Јане Петрески
V.  Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ  (АГРО - Синдикат)

 

 1. Орце Ангелов
 2. Ленче Стојчевска
 3. Митко Чивчиев
 4. Ѓорѓи Николов

VI. Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)

 1. Роберт Талески
 2. Кире Марковски
 3. Јулијана Димовска
 4. Мирче Заковски

VII. Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

 1. Љупчо Радевски
 2. Нада Наковска
 3. Ленче Манева -Димовска

VIII. Македонски полициски синдикат (МПС)

 1. Ванчо Попиванов
 2. Душан Илиевски
 3. Весна Николовска

IX. Синдикат на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)

 1. Зоран Спасовски
 2. Драган Спасовски
 3. Александар Тасевски

X. Синдикат на работниците од трговија на РМ (СРТ)

 1. Нада Манџуковска
 2. Славица Цветковска

XI. Самостоен синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија

 1. Зоран Арсовски
 2. Ѓорѓи Петров

XII. Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија (СХНМ);

 1. Слободан Илиевски
 2. Зоран Дуковски

XIII. Синдикат на поштенските и телекомуникациските  работници на Македонија (СПТРМ)

 1. Цветко Јовановски
 2. Боро Спасовски

XIV. Синдикат на работниците од шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ

 1. Трајчо Илиев

XV. Синдикат на графичка, информативна, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)

 1. Зорица Славковска

XVI. Синдикат на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)

 1. Петар Ристевски

XVII. Мултиетнички синдикат за образование на РМ (МЕСО)

 1. Ибрахим Мурати

XVIII. Синдикат на одбраната и безбедноста (СОБ)

 1. Тони Василевски

 

 


 

Советот на ССМ е највисок орган на ССМ меѓу два конгреса.

Советот го сочинуваат членови избрани од синдикатите, а Конгресот ги верифицира нивните мандати. Измени на членовите на Советот вршат органите на синдикатите согласно нивните акти.

Претседателот на ССМ по функција е член на Советот.

Членовите на Претседателството учествуваат задолжително во работата на Советот.

Бројот на членовите на Советот го утврдува Советот врз основа на членарината што синдикатите редовно ја уплаќаат во ССМ во текот на меѓуконгресниот период и врз таа основа на бројот на членовите на синдикатите што ги имаат пријавено во Советот на ССМ и во Министерството за труд и социјална политика на РМ, до денот на донесувањето на одлуките за бројот, составот и начинот на изборот на органите на ССМ.

Секој синдикат има право на еден член во Советот, како и дополнителен број на членови согласно претходниот став.

Функции на Советот:

Советот  може да формира совети, комисии и други тела  за одделени области и активности.

Во работата на Советот учествуваат и претседателот на Секцијата на жени и Секција на млади, без право на глас.

За остварување на функциите за кои е надлежен, Советот е одговорен пред Конгресот.

Советот работи на седници.

Одлуките, ставовите и заклучоците кои ги носи Советот на ССМ се носат врз основа на ставовите од синдикатите пренесени - застапувани од членовите на соодветниот Синдикат во Советот на ССМ.

Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ)