Претседател на ССМ

Печати

zivko_mitrevski

Претседател на ССМ е доктор Живко Митревски.

Претседателот на ССМ го претставува и застапува ССМ. Истовремено е претседател на Советот, Претседателството и Извршниот одбор. Претседателот раководи со седниците на Претседателството, Советот и Извршниот одбор на Претседателството.

Задачи и надлежности на  претседателот:

На 18. Конгрес на ССМ за претседател е избран Живко Митревски.