Претседателство на ССМ

Печати
Членови на Претседателството се:

доктор Живко Митревски, претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија и претседател на Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ

Живко Даневски, претседател на Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО – Синдикат)

Зоран Георгиевски, претседател на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално – станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ)

Павел Трендафилов, претседател на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)

Љубиша Каранфиловски, претседател на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

Анѓелко Анѓелковски, претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

Пеце Ристевски, претседател на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)

Роберт Симоноски, претседател на Самостојниот синдикат на работниците од електростопанството на Македонија

Миќо Стојановски, претседател на Синдикатот на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)

Пецо Грујовски, претседател на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ)

Зоран Мироновски, претседател на Синдикатот на хемија, неметали и метали на РМ (СХНМ)

Тихомир Климоски, претседател на Македонскиот полициски синдикат (МПС)

Јордан Сандев, претседател на Синдикатот на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ)

Милован Арсовски, секретарот на Синдикатот на графичката, информативната, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)

Гоце Селовски, претседател на Синдикатот на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)

Мирјана Хаџи Скерлева, претседател на Синдикатот на работниците од трговијата на РМ (СРТ)

Сузана Стефановиќ, претседател на Мултиетничкиот синдикат за образование на РМ (МЕСО)

Ристо Ајтов, претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста (СОБ)

 

Претседателството го сочинуваат претседателот на ССМ, секретарот на Советот на ССМ и претседателите на синдикатите.

Задачи и надлежности  на Претседателството се: