Заштита при работа - безбедност и здравје

Печати

ЕВРОПСКИ МОСТОВИ ЗА СОРАБОТКА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

amblem_ecbohs

Извештај и содржина на Проектот

 

  1. СТАВОВИ НА ССМ
  2. БЗР ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
  3. ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ СОСТОЈБИ
  4. ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА БЗР
  5. ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕДОВОЛНАТА ГРИЖА
  6. СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
  7. СОРАБОТКА СО РАБОТОДАВАЧИТЕ