Општ колективен договор за приватен сектор од областа на стопанство

Печати

Спогодба за изменување и дополнување на општ КД за приватниот сектор од областа на стопанството (Службен весник на РМ, бр. 119/15 14.07.2015 година)

Општ колективен договор за приватен сектор од областа на стопанството Сл. весник на РМ бр.115 од 01.08.2014 год.

Спогодба за изменување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, Сл. Весник бр. 189-13

Усогласување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (пречистен текст) - Јуни 2012 год.

Спогодба за продолжување на важноста на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанство - Јуни 2012 год.

Општ колективен договор за стопанство - 2009 год.

Општ колективен договор за стопанство - Јуни 2010 год.