Ратификувани конвенции

Печати

pdfКонвенција бр. 94 за трудови клаузули (јавни договори)
pdfКонвенција бр. 150 за администрација на труд
pdfКонвенција бр. 151 за работните односи (јавна служба)
pdfКонвенција бр. 154 за колективно договарање
pdfКонвенција за вршење на работа дома
pdfКонвенција за заштита на мајчинството
pdfКонвенција за приватни агенции за вработување
pdfМеѓународни стандарди на трудот
pdfПрепорака бр. 159 за работните односи (јавна служба)
pdfКонвенции и препораки за безбедност и здравје при работа