ЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА 2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

 1. Индекс на цени на индустриските производи
 2. Индекси на индустриското производство
 3. Индекс на работници во индустријата 2011

 


 

 1. Невработени
 2. Преглед на невработени според време на чекање
 3. Невработени според возраста по месеци
 4. Прилив - одлив на невработени
 5. Невработени според степен на образование по месеци
 6. Преглед на корисници на паричен надомест
 7. Стапки на вработеност по години, возрасни групи и пол
 8. Вработени на неопределено и определено време
 9. Број на вработени по сектори 2011 по квартали
 10. Вработени според возраста и полот
 11. Вработени според образование
 12. Вработени според економскиот статус
 13. Активно население
 14. Цени на мало
 15. Трошоци на живот
 16. Преглед на корисници на паричен надомест 2011
 17. Стапки на невработеност по возрасни групи и пол 2011
 18. Невработени според образование 2011
 19. Невработени според возраста 2011
 20. Невработени по полова структура 2011
 21. НЕТО плати по сектори 2011
 22. Нето и бруто плати по години и месеци 2011
 23. БРУТО плати по сектори 2011

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc