Регионални синдикални претставништва

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

ССМ – РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И КООРДИНАТОРИ НА СИНДИКАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ

Претседателството на ССМ на седницата на 27.12.2010 година донесе Одлука за именување секретари на регионалните синдикални претставништва (РСП) и кординатори на синдикалните канцеларии.

Според Одлуката во рамките на регионалните синдикални претставништва се формираат синдикални канцеларии.

  • Во РСП Битола припаѓаат синдикалните канцеларии Ресен и Демир Хисар.
  • Во РСП Велес припаѓа синдикалната канцеларија Свети Николе.
  • Во РСП Делчево припаѓаат синдикалните канцеларии Берово, Виница и Кочани.
  • Во РСП Кавадарци припаѓаат синдикалните канцеларии Валандово, Гевгелија и Неготино.
  • Во РСП Куманово припаѓаат синдикалните канцеларии Кратово и Крива Паланка.
  • Во РСП Охрид припаѓаат синдикалните канцеларии Дебар и Струга.
  • Во РСП Прилеп припаѓаат синдикалните канцеларии Крушево и Македонски Брод.
  • Во РСП Тетово припаѓаат синдикалните канцеларии Гостивар и Кичево.
  • Во РСП Штип припаѓаат синдикалните канцеларии Пробиштип, Радовиш и Струмица
  • РСП Скопје.

За секретари на регионалните синдикални претставништва се именувани: Симон Силјановски во Битола (волонтер), Себо Шаќиров во Велес, Трајан Митевски во Делчево, Стојко Мурџевалевски во Кавадарци, Миле Спасовски во Куманово, Драган Цветаноски во Охрид, Лазар Ангелески во Прилеп, Трифун Цветковски во Тетово и Јован Цветковски во Скопје.

За координатори на синдикалните канцеларии се именувани: Јанка Јованова во Свети Николе (волонтер), Нуртен Јајага во Дебар (волонтер), Радован Ивановски во Струга, Дејан Петковски во Македонски Брод, Борис Андрески во Кичево, Ванче Трајчески во Пробиштип и Зорка Андова во Радовиш.

Регионално синдикално претставништво – Битола со Ресен и Демир Хисар
Simon_Siljanovski_Bitola

секретар: Симон Силјановски
моб. 070/235-350


Регионално синдикално претставништво Велес со Свети Николе
Себо Шакиров

секретар: Себо Шаќиров
моб.072/307-642

 

Регионално синдикално претставништво Делчево со Берово, Виница и Кочани
Trajan_Mitevski_Delcevo

секретар: Трајан Митевски
моб. 072/307-645

 

Регионално синдикално претставништво Кавадарци со Валандово, Гевгелија и Неготино
Stojko_Murdzevaleski_Kavadarci

секретар: Стојко Мурџевалевски
моб. 072/307-646

 

Регионално синдикално претставништво Куманово со Кратово и Крива Паланка
05.05.2011_Mile_Spasovski_Kuman
секретар: Миле Спасовски
моб. 072/307-649

 

Регионално синдикално претставништво Охрид со Дебар и Струга
Dracan_Cvetanoski_Ohrid

Секретар: Драган Цветаноски
моб. 072/307-652

 

Регионално синдикално претставништво Прилеп со Крушево и Македонски Брод
05.05.2011_LazarAng._Prilep
секретар: Лазар Ангелески
моб. 072/307-653

 

Регионално синдикално претставништво Тетово со Гостивар и Кичево
Trifun_Cvetkovski_Tetovo

секретар: Трифун Цветковски
моб. 072/307-660

 

Регионално синдикално претставништво Скопје
Jovan_Cvetskovski_Skopje

секретар: Јован Цветковски
моб. 072/307-637


Синдикална канцеларија Свети Николе
Janka_Jovanova_Sv._Nikole

координатор: Јанка Јованова
моб. 072/307-657


Синдикална канцеларија Дебар
Nurten_Jajaga_Debar

Координатор : Нуртен Јајага
моб. 072/307-641

 

Синдикална канцеларија Струга
Radovan_Ivanovski_Struga

Координатор: Радован Ивановски
моб. 072/307-658

 

Синдикална канцеларија Македонски Брод
05.05.2011_d.petkovski_mak.brod
Координатор: Дејан Петковски
моб. 072/307-650

 

Синдикална канцеларија Кичево
Boris_Andreski_Kicevo

Координатор Борис Андрески
моб. 072/307-647

 

Синдикална канцеларија Пробиштип
Vance_Trajceski_Probistip

Координатор: Ванче Трајчески
моб. 072/307-654

 

Синдикална канцеларија Радовиш
Zorka_Andova_Radovis

Координатор: Зорка Андова
моб. 072/307-655

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc