ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ДВИЖЕЊА ВО РМ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.


СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец


Ред
број
Јануари Февруари Март Април
1.Според ДЗС IV квартал 2010 -вработени 100,0 659 557
Мажи 60,9 401 844
Жени 39,1 257 673
- Стапка вработеност 39,9
Мажи 48,7
Жени 31.2
-Невработени 100,0 295 371
Мажи 59,9 177 012
Жени 40,1 118 359
- Стапка на невработеност 30.9
Мажи 30.6
Жени 31.5
2 . Според  АВРМ -Невработени 322 053 323 947 323 183 319 275
Мажи 185 363
57,56
186 233
57,49
185 581
57,42
183 649
57,52
Жени 136 690
42,44
137 714
42,51
137 602
42,58
135 626
42,48
3. Корисници на париченнадомест
од  АВРМ
- Вкупно 24 023 24 759 24 437 24 302
- стечај 2 634 2 615 3 063 2 756
- сезонци 4 041 4 435 4 241 4 225
- тех.виш. раб.однос 16 275 16 668 16 130 16 353
- тех.виш. 25загубари 705 685 658 641
-тех.виш. 12загубари 342 333 325 310
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год 22 20 17 14
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици 4 3 3 3
4. Социјална помош - Вкупно семејства, корисници
5. Пензионери - Број на пензионери 272.575 272.870 273.129 273.219
- просечна исплатена пензија 10.310 10.374 10.600 10.467
6.Плати Просечно исплатена нето плата 21 029 20 433 20 585 20.519
Просечно исплатена бруто плата 30 902 30 032 30 216 30 172
Не примиле плата % 2,3 2,2 1,9 2,0
7. Потрошувачка кошница ДЗС Вредност на кошница - -
8. Минимална синдикална
кошница
Вредност на кошница 29.489,00 29.814,00 30.431,00 30.536,50
8. Цени- трошоци
Цени на мало Во однос на претходен месец 100,9 100.6 101.3 100.7
Во однос на ист месец од претходна година 103,4 103.8 104.7 104.6
Трошоци на живот Во однос на претходен месец 100,9 100,9 101.7 100.3
Во однос на ист месец од претходна година 103,2 103,9 105.2 104.8
9. Сиромаштија Стапка  2009 31,1 31,1 31,1 31,1
Длабочина на сиромаштија 10,1 10,1 10,1 10,1

 

СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец


Ред број
Мај Јуни
втор кв
Јули Август
1.Според ДЗС I квартал 2011 -вработени 100,0 649 575 642 809
Мажи 59.8 388 630 388 279
Жени 40.2 260 946 254 529
- Стапка вработеност 39.4 38.8
Мажи 47.0 46.9
Жени 31.6 30.8
-Невработени 100,0 294 641 293 448
Мажи 61.6 181 364 179 871
Жени 38.4 113 277 113 577
- Стапка на невработеност 31.2 31.3
Мажи 31.8 31.7
Жени 30.3 30.9
2 . Според  АВРМ -Невработени 315 472 311 374 307 057 303 906
Мажи 181 514 179 198 176 376 174 696
Жени 133 958 132 176 130 681 129 210
3. Корисници на париченнадомест
од  АВРМ
- Вкупно 23 836 23 779 23 725 24182
- стечај 2 725 2 704 2 629 3 371
- сезонци 4 131 4 106 4 235 4 391
- тех.виш. раб.однос 16 044 16 064 15 986 15 797
- тех.виш. 25загубари 624 601 582 572
-тех.виш. 12загубари 298 290 281 274
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год 14 14 12 11
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици - - - -
4. Социјална помош - Вкупно семејства, корисници 45.690
5. Пензионери -Број на пензионери 273.831 277.741 276.050 276.545
- просечна исплатена пензија 10.476 10.279 10.357 10.345
-% учество на пен.во нето пла. 49,99 48,67 49,76 49,80
6.Плати Просечно исплатена нето плата 20 954 21.119 20.813 20.912
Просечно исплатена бруто пла. 30.736 30.990 30.528 30.715
Не примиле плата % 2,0 2.5 2.2 3,1
7. Потрошувачка кошница ДЗС Вредност на кошница -
8. Минимална синдикална
кошница
Вредност на кошница 30.617,13 30.435,15 30.151,02 30.114,41
9. Цени- трошоци
Цени на мало Во однос на претходен месец 99.9 99.4 99.8 100.0
Во однос на ист месец од претходна година 104.7 104.1 104.0 103.8
Трошоци на живот Во однос на претходен месец 99.8 99.4 99.2 99.9
Во однос на ист месец од претходна година 105.2 104.1 103.8 103.6
10. Сиромаштија Стапка  2010 30.9 30.9 30.9 30.9
Длабочина на сиромаштија 10.9 10.9 10.9 10.9
11. Детска сиромаштија
Вкупно деца (0 -17) Стапка  2010 36.9
Длабочина на сиромаштија 13.5

 

СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец


Ред број
Септември
Прв кв.
Октомври
втор кв
Ноември Декември
1.Според ДЗС -вработени 100,0 Iкв.
649575
IIкв
642 809
IIIкв
648 617
Мажи 59.8 388 630 388 279 388 183
Жени 40.2 260 946 254 529 260 434
- Стапка вработеност 39.4 38.8 39.1
Мажи 47.0 46.9 46.8
Жени 31.6 30.8 31.4
-Невработени 100,0 294 641 293 448 293 778
Мажи 61.6 181 364 179 871 183 596
Жени 38.4 113 277 113 577 110 182
- Стапка на невработеност 31.2 31.3 31.2
Мажи 31.8 31.7 32.1
Жени 30.3 30.9 29.7
2. Според АВРМ -Невработени 295 427 287 153 283 236 281 144
Мажи 170 010 164 793 162 426 161 282
Жени 125 417 122 360 120 810 119 862
3. Корисници на париченнадомест
од  АВРМ
- Вкупно 23 678 24 079 24 265
- стечај 2 807 2 789 2 704
- сезонци 4 425 4 790 5 057
- тех.виш.раб.однос 15 642 15 725 15 760
- тех.виш. 25загубари 544 531 515
-тех.виш. 12загубари 249 233 220
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год 11 11 9
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици - - - -
4. Социјална помош - Вкупно семејства, корисници 45.690
5. Пензионери -Број на пензионери 277.337 277.786
- просечна исплатена пензија 11.025 11.618
-% учество на пен.во нето пла. 53,37 55,58
6.Плати Просечно исплатена нето плата 20.659 20.902 20.834
Просечно исплатена бруто пла. 30.340 30.680 30.591
Не примиле плата % 2,3 2,4 2,4
7. Потрошувачка кошница ДЗС Вредност на кошница -
8. Минимална синдикална
кошница
Вредност на кошница 30.060,30 30.118,86 30.367,68 30.348,71
9. Цени- трошоци
Цени на мало Во однос на претходен месец 100.0 100.2 100.4 100.0
Во однос на ист месец од претходна година 103.8 103.8 103.8 103.1
Трошоци на живот Во однос на претходен месец 99.9 100.3 100.6 99.9
Во однос на ист месец од претходна година (инфлација) 103.4 103.3 103.5 102.8
10. Сиромаштија Стапка  2010 30.9 30.9 30.9 30.9
Длабочина на сиромаштија 10.9 10.9 10.9 10.9
11. Детска сиромаштија
Вкупно деца (0 -17) Стапка 2010 36.9 36.9 36.9 36.9
Длабочина на сиромаштија 13.5 13.5 13.5 13.5

 


 

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО СТРУКТУРАТА НА
СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество структура на МСК
2011год. месец I II III IV V VI
1. Исхрана и пијалоци 42,58 42,80 43.21 43,33 43,23 42,89
2. Домување 30,76 30,96 31,03 30,96 31,00 31,18
а Комунални трошоци 23,76 23,50 24,28 24,22 24,22 24,37
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 7,00 6,89 6,75 6,74 6,74 6,81
3. Хигиена 7,12 7,03 6,88 6,90 6,92 6,99
а Одржување на личната хигиена 3,07 3,03 2,92 2,97 2,97 2,30
б Оддржување на хигиената на домот 4,05 4,00 3,92 3,93 3,93 4,00
4. Превоз 7,91 7,78 7,62 7,60 7,60 7,64
5. Облека 6,15 6,03 5,93 5,92 5,94 5,95
6. Култура 3,64 3,58 3,51 3,49 3,50 3,52
7. Одржување на здравје 1,85 1,83 1,81 1,80 1,81 1,82
ВКУПНО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество структура на МСК
2011год. месец VII VIII IX X XI XII
1. Исхрана и пијалоци 42,34 42,18 42,09 42,22 42,46 42,44
2. Домување 31,48 31,59 31,65 31,54 31,46 31,53
а Комунални трошоци 24,60 24,68 24,72 24,65 24,62 24,73
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 6,88 6,91 6,92 6,88 6,84 6,79
3. Хигиена 7,07 7,13 7,14 7,09 7,02 6,93
а Одржување на личната хигиена 3,02 3,04 3.04 3,04 3,09 3,01
б Оддржување на хигиената на домот 4,05 4,08 4,10 4,05 3,93 3,92
4. Превоз 7,72 7,73 7,74 7,72 7,66 7,67
5. Облека 6,00 5,99 5,99 6,04 6,06 6,07
6. Култура 3,55 3,55 3,56 3,55 3,52 3,53
7. Одржување на здравје 1,84 1.84 1,84 1,84 1,82 1,82
ВКУПНО: 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00

 

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО НЕТО ПЛАТА

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество на елементите од МСК  во нето плата
2011 година по месеци
I II III IV V VI
Просечна исплатена нето плата 21.029,00 20.433,00 20.585,00 20.519,00 20.954,00 21.119,00
1. Исхрана и пијалоци 59,57 63,15 64,04 65,14 63,31 61,81
2. Домување 43,04 45,32 46,00 46,20 45,24 44,93
а Комунални трошоци 33,25 24,07 35,99 36,15 35,40 35,12
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 9,80 10,08 10,01 10,05 9,84 9,83
3. Хигиена 9,96 10,29 10,21 10,29 10,08 10,09
а Одржување на личната хигиена 4,29 4,43 4,39 4,43 4,34 4,32
б Оддржување на хигиената на домот 5,67 5,85 5,82 5,86 5,74 5,77
4. Превоз 11,06 11,38 11,30 11,34 11,10 11,02
5. Облека 8,60 8,83 8,79 8,83 8,65 8,58
6. Култура 5,09 5,24 5,20 5,21 5,11 5,07
7. Одржување на здравје 2,59 2,69 2,68 2,69 2,63 2,52

 

Ред. Број

Елементи на минималната синдикалната кошница % учество на елементите од МСК  во нето плата 2011 година по месеци
VII VIII IX X XI XII
Просечна исплатена нето плата 20.813 20.912 20.659 20.902 20.834
1. Исхрана и пијалоци 61,34 60,74 61,24 60,83 61,82
2. Домување 45,60 45,49 46,05 45,45 45,93
а Комунални трошоци 35,64 35,54 35,97 35,52 36,03
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 9,97 9,95 10,07 9,92 9,89
3. Хигиена 10,24 10,26 10,39 10,21 10,1
а Одржување на личната хигиена 4,38 4,38 4,43 4,38 4,39
б Оддржување на хигиената на домот 5,86 5,88 5,96 5,84 5,72
4. Превоз 11,18 11,12 11,26 11,13 11,17
5. Облека 8,70 8,65 8,71 8,70 8,84
6. Култура 5,14 5,12 5,18 5,12 5,14
7. Одржување на здравје 2,66 2,65 2,68 2,64 2,66

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc