Правилници

Print
There are no translations available.

  1. Правилник за материјално - финансиско работење на СГИП
  2. Правилник за начин и постапка за престанување на членство во СГИП
  3. Правилник за организација и начинот на работа на СГИП
  4. Правилник за спроведување на избори и отповикување од функција во СГИП
  5. Правилник за штрајк
  6. Правилник за спроведување на активностите за БЗР