Синдикална минимална кошница - Април 2016

Print
There are no translations available.

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2016 година изнесува
32 238,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 4
2016
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.333,67 41,40
2. Домување 10.479,01 32,50
3. Хигиена 2.247,92 6,97
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.090,01 6,48
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 677,61 2,10
  Вкупно: 32.238,20 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 4
2016
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    
1. Исхрана и пијалоци 13.333,67  
2. Домување 10.479,01  
а Комунални трошоци 8.294,64  
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.184,37  
3. Хигиена 2.247,92  
а Одржување на личната хигиена 983,13  
б Одржување на хигиената на домот 1.264,79  
4. Превоз 2.339,98  
5. Облека и обувки 2.090,01  
6. Култура 1.070,00  
7. Одржување на здравје 677,61  
  Вкупно: 32.238,20