Синдикалната минимална кошница август 2014 година

Печати

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за Август 2014 година изнесува
31 880,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.351,77 41,88
2. Домување 10.218,81 32,05
3. Хигиена 2.171,22 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,34
5. Облека и обувки 2.059,80 6,46
6. Култура 1.070,00 3,36
7. Одржување на здравје 668,87 2,10
  Вкупно: 31.880,45 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.217,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.351,77  62,93
2. Домување 10.218,81  48,16
а Комунални трошоци 8.156,07  38,44
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.062,74  9,72
3. Хигиена 2.171,22  10,23
а Одржување на личната хигиена 989,57  4,66
б Одржување на хигиената на домот 1.181,65  5,57
4. Превоз 2.339,98  11,03
5. Облека и обувки 2.059,80  9,71
6. Култура 1.070,00  5,04
7. Одржување на здравје 668,87  3,15
  Вкупно: 31.880,45  150,25