Закони и прописи

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Закон за работните односи - пречистен текст

Закон за трансформација во редовен работен однос

Закон за минимална плата во Република Македонија

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за административни службеници

Закон за безбедност и здравје при работа

Закон за еднакви можности на жените и мажите

Закон за мирно решавање на работните спорови

Закон за спречување и заштита од дискриминација

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

Закон за заштита од вознемирување на работно место

Закон за европски работнички совет