Претседател на ССМ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

zivko_mitrevski

Претседател на ССМ е доктор Живко Митревски.

Претседателот на ССМ го претставува и застапува ССМ. Истовремено е претседател на Советот, Претседателството и Извршниот одбор. Претседателот раководи со седниците на Претседателството, Советот и Извршниот одбор на Претседателството.

Задачи и надлежности на  претседателот:

  • ги координира активностите и е одговорен за утврдување, усогласување  и  спроведување на политиката и ставовите од заеднички интерес со синдикатите;
  • ги спроведува  одлуките, заклучоците и ставовите на органите на ССМ;
  • предлага мерки и решенија, контактира и договара преговори  со претставниците на државните органи и работодавачите;
  • ги потпишува актите на органите на ССМ;
  • по барање на синдикатите учествува во работата на органите и телата на синдикатите;
  • пред органите на синдикатите покренува иницијативи за прашања од интерес за ССМ;
  • ја следи и спроведува  утврдената политика и донесените акти на органите и телата на ССМ;
  • дава предлози за избор, именување и разрешување;
  • врши именување и разрешување во ССМ, согласно актите на ССМ;
  • извршува и други задачи во согласност со Програмата и Статутот.

На 18. Конгрес на ССМ за претседател е избран Живко Митревски.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc