ФОРМИРАН НОВ ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛЕН СОВЕТИ (ЛЕСС) ВО ОПШТНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

27.8.2015
 
Слика 1. Формирање на ЛЕСС Свети НиколеСлика 1. Формирање на ЛЕСС Свети Николе

Иницијативата на Сојузот на Синдикатите на Македонија водената по повод Првомајската кампања во 2013 година, а која се однесуваше на потребата од формирање на Локално- економски социјални совети (ЛЕСС) се повеќе и повеќе се етаблира во Р. Македонија поттикната во конкретниот случај во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, со реализација на социјалните партнери и Меѓународната Организација на трудот (МОТ).

По тој повод, денес во општина Свети Николе беше потпишана Спогодба за формирање на ЛЕСС од страна на социјалните партнери и градоначалникот на општина Свети Николе, Зоран Тасев.

Слика 2. Формирање на ЛЕСС Св. НиколеСлика 2. Формирање на ЛЕСС Св. Николе

Потписници на спогодбата се градоначалникот на Општина Свети Николе се: г. Зоран Тасев, претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, г. Живко Митревски, претседателот на Организацијата на работодавачи на Македонија, г. Ангел Димитров и в.д. претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Благоја Ралповски.

Спогодбата претставува основа за институционален развој на социјалниот дијалог помеѓу социјалните партнери и усогласување на нивните различни ставови и интереси на локално ниво, како и помеѓу јавниот и приватниот сектор, особено меѓу системот за образование и за поддршка при вработување од една страна и работодавачите од друга страна; воспоставување и зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем; вклучување на младите во регионалниот дијалог преку нивно учество во ЛЕСС; размена на мислења и информации; покренување на заеднички иницијативи; учество во креирање на законски решенија кои влијаат на материјална и социјалната положба на вработените, невработените, стечајните работници и работници технолошки вишок, пензионерите, младите, жените и др.; развивање на колективното договарање, преговарање и склучување на ниво на претпријатијата и установите; следење на состојбата со вработеноста и предлагање на мерки за поттикнување на вработувањето и усогласување на образовниот процес со потребите на пазарот на труд и сл.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc